Parlementaire documenten

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Parlementaire documenten

Reactie van Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op de aanbevelingen in de tussenrapportage van de heer Hoekstra

Antwoord van de Minister van Justitie en Veiligheid op vragen van het Tweede Kamerlid Van Oosten over het bericht ‘honderden oude moord- en zedenzaken kunnen worden opgelost’

Brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer over de voortgang van het verandertraject bij het NFI en zijn visie op het forensisch onderzoek.

Brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Eerste Kamer over zijn visie op het forensisch onderzoek.

Visie van de Minister van Justitie en Veiligheid op het forensisch onderzoek.

Antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Kuiken en Buitenweg over het bericht ‘Bedrijven die DNA-materiaal van hun cliënten met anderen delen’

Antwoord van de minister van Justitie en Veiligheid op vragen van het Tweede Kamerlid Van Oosten (VVD) over ontbrekende DNA profielen van veroordeelden

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de wet DNA onderzoek bij veroordeelden

Tweede onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM van de Inspectie Justitie en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over ontbrekende dna profielen van veroordeelde criminelen

Overleg van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid

Advies van de Raad van State betreffende het Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017

Oordeel van het VN-mensenrechtencomité inzake afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden in Nederland.

Brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer over de aanpassing van de regelgeving m.b.t. de DNA profilering van minderjarigen

Dossier 34893: Wijziging van de wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

Dossier 34746: Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Antwoord van de minister van Justitie en Veiligheid op vragen van het lid Groothuizen (D66) over het bericht 'The impenetrable program transforming how courts treat DNA evidence'

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'The impenetrable program transforming how courts treat DNA evidence'.

Verslag van een overleg over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Dossier 34588 (Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten)

Ontwerpbesluit DNA-onderzoek behorend bij de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over te nemen maatregelen betreffende de vernietiging van DNA-materiaal (celmateriaal en de daarbij behorende DNA-profielen en onderzoeksverslagen) dat wordt vervaardigd en gebruikt in het kader van strafrechtelijk onderzoek (24 mei 2017)

Brief van de Minister van Justitie over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra

Bij deze brief horen een vijftal bijlagen:

1. Het rapport van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PG HR),
2. Het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ)
3. De voorlichting van de Raad van State,
4. De aanvullende impactanalyse van de afname van celmateriaal tijdens inverzekeringstelling

4a Een update behorend bij 4
5. Het monitorrapport van de heer Hoekstra.

Antwoord van de Minister van Veiligheid en Justitie op vragen van de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Antwoord van de Minister van Veiligheid en Justitie op vragen over DNA-verwantschapsonderzoek

Onderzoek potentiële bereidheid DNA afname veroordeelden op de rechtbank

Wijziging besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden

Voortgang uitvoering maatregelen in vervolg op rapport Commissie Hoekstra

Antwoord op vragen van het lid Helder aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht "OM in de fout: DNA moordenaars en verkrachters niet afgenomen"

De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

OM Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over de wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Nota van toelichting bij de wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Rapport 'Identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen' Bijlage bij Kamerstuk 29279-265

Antwoord van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) over het bericht "Hulp stelt DNA-bank enigszins teleur"

Brief van de Minister van VenJ aan de Tweede Kamer over een DNA-profiel uitwisselingstest met Engeland

Antwoord van de Minister van Veiligheid en Justitie op vragen van het lid Marcouch (PvdA) over agenten die hun eigen DNA niet willen afstaan

Antwoord van de Minister op Tweede Kamervragen over DNA-onderzoek na verdachte zelfdodingen

Dossier 33352: Aanpassing van diverse wetboeken in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

Aanwijzing van het Openbaar Ministerie m.b.t de Wet Herziening ten Nadele

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie m.b.t. de concept wijziging van het DNA-besluit i.v.m. de Wet Herziening ten Nadele

Adviezen m.b.t. de concept wijziging van het DNA-besluit i.v.m. de Wet Herziening ten Nadele

Concept wijziging van het DNA-besluit i.v.m. de Wet Herziening ten Nadele

Aanpassing van het DNA-besluit en het BIVVG n.a.v. de wijziging van de regeling van de vervolgingsverjaring

Antwoord van de minister van Veiligheid en Justitie op vragen van het Tweede Kamerlid Helder (PVV) over de eliminatiedatabank

Evaluatie Forensische Assistenten

Antwoord van 3 juni 2013 van de Minister van Veiligheid en Justitie op vragen van 7 mei 2013 van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer

Antwoord van 17 april 2013 van de Minister van Veiligheid en Justitie op vragen van 22 februari 2013 van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer

Dossier 33603: Wetsvoorstel ter goedkeuring van het PCSC-verdrag met de USA

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over een evaluatie van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Bijlage bij de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over een evaluatie van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Verslag van het algemeen overleg van 18 december 2012 over de toekomst van het forensische onderzoek

Registratie eisen voor het deskundigheidsgebied Humane DNA-analyse en -interpretatie van het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen

Antwoord van de Minister van WVS op vragen van Tweede Kamerleden over het gebruik van DNA uit ziekenhuizen voor opsporingsdoeleinden in strafzaken

Antwoord van de Minister van Justitie op een brief van The Maastricht Forensic Institute

Dossier 32168: Wet DNA-verwantschapsonderzoek

Verslag van het Algemeen Overleg over forensisch onderzoek van 22 december 2011

Dossier 32044: Wetsvoorstel herziening ten nadele

Dossier 32045: Wetsvoorstel herziening ten voordele

Dossier 32890: Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

Brief van de Minister van Justitie aan de Eerste Kamer over toevallige matches bij de internationale vergelijking van DNA-profielen, Eerste Kamer stuk 30881-G

Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan het parlement over het verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, 34202 (R2051)