Afgeronde projecten

Landelijk project 'Uitbreiding DNA-onderzoek in strafzaken'

Dit project had tot doel om de in 2001 door het parlement aangenomen wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in de hele opsporingsketen te implementeren. Het project is eind 2003 afgerond.

WODC-studie 'DNA-onderzoek in opsporing en bewijsvoering in strafzaken' (nulmeting)

Deze studie is een nulmeting van het WODC om later de effectiviteit van de wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken van 2001 te kunnen evalueren.

Landelijk project 'DNA-onderzoek bij veroordeelden'

Dit project had tot doel om de in 2004 door het parlement aangenomen wet ’DNA-onderzoek bij veroordeelden’ in de hele opsporingsketen te implementeren. Een projectleider van het Ministerie van Justitie leidde het project. Het project werd uitgevoerd door de volgende partners in de opsporingsketen:

  • Ministerie van Justitie (wet- en regelgeving)
  • Openbaar Ministerie (afgifte bevelen; monitoring termijnen; evaluatie van door NFI gevonden hits)
  • Politie (afname wangslijm; controle via opsporingsregister)
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (afname wangslijm)
  • Nederlands Forensisch Instituut (opmaken DNA-profielen en opname en vergelijking in DNA-databank)
  • Centraal Justitieel Incasso Bureau (verstrekken informatie onder andere via Verwijs Index Personen)
  • Reclassering (stimulering deelname veroordeelden)

Het project startte begin 2004 en is geëindigd in mei 2010 met de implementatie van de laatste fase van de wet.

WODC-studie 'Eén spoor is geen spoor'

Deze studie gaf theoretische ondersteuning aan de pilot 'Landelijke Sporendatabank'. Het betreft een inventarisatie van de voorwaarden voor en gevolgen van het bijeenbrengen van sporen (vingersporen en DNA) uit verschillende bestanden. Doel van deze integratie is een efficiënt en integer gebruik van sporeninformatie bij de opsporing en vervolging van strafzaken.

WODC-studie 'Kringen rond de dader'

In deze studie is het instrument DNA-bevolkingsonderzoek geevalueerd.

WODC-studie 'Sporen met DNA'

In deze studie is de wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (per 1 november 2001) over het jaar 2004 geevalueerd.

WODC-studie 'Voormeting DNA-veroordeelden'

Deze studie is een nulmeting die is uitgevoerd ten behoeve van de latere evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden uit 2004.

WODC-studie 'Van vonnis tot DNA-profiel'

In deze studie wordt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden uit 2004 geevalueerd.

WODC-studie 'Marktwerking in het forensisch onderzoek, een veldverkenning'

De doelstelling van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe het landschap van het forensisch onderzoek in Nederland er uitziet en hoe het veld - politie, justitie, aanbieders van forensisch onderzoek, en wetenschappers op dit terrein - aankijkt tegen marktwerking op dit gebied. Deze doelstelling is vertaald naar de volgende vraagstelling die centraal staat in het onderzoek: kunnen particuliere en universitaire of HBO-instituten een rol spelen bij het forensisch-technisch onderzoek in Nederland, en zo ja, onder welke voorwaarden?

eDNA - Expert System for Forensic DNA Analysis

Het doel van dit Europese ISEC project is om een applicatie te ontwikkelen die forensische DNA deskundigen helpt om hun dagelijkse werk beter en sneller uit te voeren

Voor meer informatie over het project eDNA klik hier

Terug naar boven