Lopende projecten

WODC-studie: Effectiviteit van opsporingsmiddelen DNA-V

Uit dit onderzoek moet blijken welke resultaten er op grond van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden behaald zijn sinds deze wet is ingevoerd. Ook moet duidelijk worden hoe de bijdrage die de wet DNA-V levert aan het opsporingspercentage verder vergroot kan worden. Hierbij wordt ook de ontwikkeling van de groei van de DNA-databank meegenomen.

WODC-studie: Verplichte deelname burgers aan grootschalig DNA-(verwantschaps)onderzoek

Dit onderzoek betreft een rechtsvergelijkend onderzoek naar de situatie in Nederland, België en Duitsland. Centrale vraag is wat de legititeit is van een wet die deelname aan een grootschalig DNA-(verwantschaps)onderzoek verplicht zou stellen in geval van weigering van vrijwillige deelname. Ook wordt nagegaan in hoeverre verplichte medewerking aan bijvoorbeeld onderzoek of controle al op andere rechtsgebieden voorkomt, wat de overwegingen daarvoor zijn geweest en in hoeverre die verplichte medewerking overeenkomt met verplichte medewerking aan een grootschalig DNA-onderzoek.

European Forensic Genetics Network of Excellence

Het European Forensic Genetics Network of Excellence is een 7e Kaderprogrammaproject van de Europese Unie waar 12 organisaties uit 8 landen deel aan nemen. Het project heeft als hoofddoel om bestaande forensische samenwerkingsverbanden te integreren en uit te breiden. Daarnaast worden er scholings en trainingsactiviteiten ontplooid en wordt er aandacht besteed aan de maatschappelijke aspecten van forensisch genetisch onderzoek.

DNASeqEx project

Het doel van het DNASeqEx project is om twee Massive Paralllel Sequencing (MPS) platforms met elkaar te vergelijken en software te ontwikkelen voor de interpretatie en naamgeving van MPS data. Zie ook het document onder.