Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de site van de Nederlandse DNA-databank alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de site aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het NFI om met uw persoonsgegevens?

Op pagina’s in deze website waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De Nederlandse DNA-databank gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een publicatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere publicaties toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat de Nederlandse DNA-databank uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens of bezoek de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.